Menetelmiä nykytilanteen kartoittamiseen

Nykytilanteen kartoittaminen on tärkeä vaihe sekä uuden että olemassa olevan palvelun tuotteistamisessa. Tässä vaiheessa kerätään ja analysoidaan tietoa, joka toimii raaka-aineena seuraavien vaiheiden työskentelylle. Yleinen kompastuskivi palvelujen tuotteistamisessa on perustaa palvelukonseptin suunnittelu oletuksille faktojen sijaan. Toinen kompastuskivi on nojata muutamien avainhenkilöiden näkemyksiin, jolloin kriittinen tieto palvelun käytön ja tuottamisen lainalaisuuksista jää kapeaksi. Kolmas kompastuskivi on ryhtyä tuotteistamiseen ilman selkeitä tavoitteita. Ennen nykytilan kartoitusta on syytä selkeyttää tuotteistamisen tavoitteet, jotta nykytilan kartoittamiselle on yhteinen ymmärrys kartoituksen fokuksesta ja laajuudesta.

Varmista, että tuotteistamistyössä on mukana relevantti tieto, osaaminen ja ymmärrys. Ota mukaan asiakkaita, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä nykytilanteen kartoittamiseen. Näillä sivuilla on kuvattu menetelmiä, joilla asiakkaiden ja työntekijöiden todellisia kokemuksia tulkitaan ja analysoidaan alustaviksi johtopäätöksiksi. Arvohavaintoja asiakastarinoista auttaa poimimaan asiakkaiden näkemyksistä tietoa palvelun arvosta asiakkaalle, asiakastarinoista kokonaisuuksien ymmärtämiseen ottaa asiakkaat aktiiviseksi osallistujaksi asiakastarpeiden kokonaisvaltaiseen analysointiin ja omista kokemuksista faktoiksi auttaa jalostamaan palvelun tuottamisessa mukana olevien henkilöiden omakohtaisista kokemuksista yhteisesti jaettuja faktoja. Täydennä näitä työpajamenetelmiä muilla tiedon keräämisen tavoilla, jotta uusien tulkintojen yleistettävyys varmistuu – ei siis tule nojata vain muutaman henkilön näkemyksiin tai yksittäisen työpajan tuottamiin oivalluksiin.

Nykytilaa on vaikeaa muuttaa, sillä jo muodostuneet rutiinit ja toimintatavat saattavat rajoittaa kehitysideoiden syntymistä. Seuraavassa vaiheessa edetään näkemysten ravisteluun, joka helpottaa uusien näkökulmien huomioimista palvelun tuotteistamisessa.

Arvohavaintoja asiakastarinoista

Menetelmällä synnytetään jäsennettyjä, uusia ajatuksia asiakasarvosta eri muotoisesta asiakasaineistosta. Myös päivittäiset kohtaamiset asiakkaan kanssa voivat toimia materiaalina, jota yhdessä analysoimalla löytyy uusia näkökulmia palvelussa luotavaan arvoon.

 

Asiakastarinoista kokonaisuuksien ymmärtämiseen

Menetelmän tavoitteena on päästä syvälle asiakkaiden toiminnan haasteisiin. Menetelmä auttaa asiakkaita jäsentämään tilanteitaan yhdessä ja tunnistamaan keskeisiä samanlaisia haasteita ja niiden syitä. Työskentely hyödyttää sekä asiakkaita että palveluaan tuotteistavaa yritystä: asiakkaat oppivat toisiltaan ja yrityksen ymmärrys asiakkaista syvenee.

Omista kokemuksista faktoiksi

Menetelmän tavoitteena on nostaa esille ja jakaa osallistujien kokemuksia jostakin jo toteutuneesta tapahtumasta tai prosessista jatkokehittämistä varten.