Menetelmiä lopputuotosten arviointiin ja simulointiin

Kun yhteinen näkemys on kiteytetty, lopputuotosta arvioidaan ja reflektoidaan olemassa olevia kokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä vasten. Tämän vaiheen tavoitteena on tunnistaa jatkokehitystarpeita ja arvioida, toimiiko kehitetty malli käytännössä.

  • Nopea arviointi voidaan tehdä jokaisen työpajan päätteeksi: priorisointimenetelmät auttavat jäsentämään lopputuotokset nopealla tavalla.
  • Tämän lisäksi laajempia kokonaisuuksia, kuten palvelu- tai prosessimalleja, voidaan arvioida simuloimalla ja kehittämällä alustavia malleja eteenpäin yhteisissä työpajoissa.

Mitä aiemmassa vaiheessa lopputuotoksia arvioidaan yhdessä, sitä vähemmän arvokkaita kehitysresursseja menee hukkaan toimimattoman idean kehittelyyn. Arvioinnissa avainasemassa ovat ne henkilöt, joiden työnkuvaan tuotteistaminen vaikuttaa. Myös muiden henkilöiden palaute on arvokasta, sillä he näkevät palvelun eri näkökulmista. Lisäksi yhdessä toteutettu arviointi, kokeilu tai simulointi avaa ihmisille näkymiä toistensa töihin. Tämä lisää ymmärrystä omasta roolista palvelussa ja toisten ihmisten työn ja osaamisen arvostusta.

Alla olevista menetelmistä ideoiden priorisointi investoimalla auttaa työpajan lopputuotosten nopeaan arviointiin, kun taas kehittävä simulointi sekä arvioiva kokeileminen testaavat suurempia kokonaisuuksia ja muodostavat sisällön kokonaisille työpajoille.

Vaiheen lopuksi on tehtävä päätös. Onko lopputuotos niin hyvä, että sillä voidaan jatkaa käytännön toteutukseen, vai tuleeko tuotosta kehittää edelleen? Jos tulokset eivät vielä ole tyydyttäviä, on syytä käydä läpi osallistavan työskentelyn prosessin vaiheet tavoitteiden selkeyttämisestä alkaen.

Ideoiden priorisointi investoimalla

Investointimenetelmän avulla voidaan priorisoida nopeasti työpajan aikana kehiteltyjä ideoita. Siinä hyödynnetään osallistujien käsitystä rahasta rajallisena resurssina, joka pakottaa valitsemaan tärkeimmät kehityskohteet. Tätä käsitystä korostetaan käyttämällä leikkirahaa.

 

Kehittävä simulointi

Simuloi tuotteistamis- tai palveluprosessia tai niiden vaiheita aikaisessa vaiheessa prosessiin osallistuvien henkilöiden kanssa. Simuloimalla prosessia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voidaan tunnistaa toimintatavan periaatteita, pelisääntöjä ja tärkeitä ominaisuuksia jatkokehittämisen avuksi.

Arvioiva kokeileminen

Prototyyppejä arvioidaan ja ideoidaan ryhmän kesken. Ryhmän kanssa voidaan käsitellä useita prototyyppejä samanaikaisesti, ryhmien paras asiantuntemus saadaan esiin ja synnytetään hyviä tuotoksia ja ideoita, joihin osallistujat sitoutuvat. Samalla prosesseja voidaan jalkauttaa tehokkaasti.