Tuotteistamisen onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää luoda yhdessä selkeä tavoite tuotteistamiselle. Tavoitteen tulisi olla kaikkia osapuolia motivoiva.

Tuotteistamisen tavoite

Tuotteistamisella voidaan tavoitella monenlaisia asioita, mutta onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää luoda yhdessä selkeä tavoite tuotteistamiselle. Yhdessä sopimalla tavoitteista muodostuu todennäköisemmin kaikkia osapuolia motivoivia. Tuotteistamisen tavoitteena voi olla esimerkiksi:

 • Palvelun tuottamisen tehostaminen
 • Markkinoinnin ja myynnin tehostaminen
 • Sisäisen tiedonjaon ja yhteistyön tehostaminen
 • Tuotteistettavan palvelun roolin ymmärtäminen

Tavoitteet voi jäsentää myös kohteena olevan palvelun ominaisuuksien kautta. Tuotteistamisen tavoitteena on palvelu, joka on:

 • Helposti myytävä
 • Kuvattu
 • Tasalaatuinen
 • Toistettava
 • Elävä eli jatkokehitettävissä oleva

Otathan huomioon, että yritystason, tiimitason ja yksilötason tavoitteet tuotteistamiselle eivät automaattisesti ole samoja. Huolehdi tuotteistamishankkeessasi, että luotte yhdessä yhteisen ja kaikkia osapuolia motivoivan tavoitteen tuotteistamiselle.

Selkeytä tavoite tuotteistamishankkeellesi

Tuotteistamisen onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että luotte yhdessä selkeän tavoitteen tuotteistamiselle – kaikkea ei voi tavoitella eivätkä kaikkien tavoitteet ole välttämättä samat. Miksi siis tuotteistatte? Valitkaa yhdessä tuotteistamisen 1-2 päätavoitetta. Varmista, että tavoitteet ovat kaikille osapuolille motivoivia ja tavoittelette samaa päämäärää.

Pohtikaa ja luokaa yhteinen ymmärrys seuraaviin kysymyksiin ennen varsinaista tuotteistamistyötä:

 • Mitä on tuotteistaminen – Käsitys tuotteistamisesta saattaa vaihdella suuresti niin tiimin kuin yrityksenkin sisällä. Luokaa yhteinen ymmärrys siitä, mitä tuotteistaminen on yrityksessänne.
 • Mitä tuotteistetaan – Kirkastakaa, mikä on tuotteistamisen kohde. Onko kohteena yksittäinen palvelu vai palvelukokonaisuus? Luokaa yhteinen ymmärrys myös siitä, mihin asiakkuuksiin tai asiakasryhmiin tuotteistaminen kohdentuu.
 • Miten varmistatte, että palvelu pysyy elävänä  Huolehtikaa, että palveluun jää riittävästi tilaa asiakaskohtaiselle räätälöinnille. Tuotteistamisen tarkoituksena ei ole tuottaa bulkkipalveluja vaan vähentää räätälöinti tarkoituksenmukaiselle ja fiksulle tasolle.

Yhdessä valitsemanne tuotteistamisen päätavoitteet ohjaavat tuotteistamisen kohteen rajaamista. Yksittäisessä tuotteistamisprojektissa voi painottua esimerkiksi palvelun ulkoinen tai sisäinen kuvaaminen ja sen kohteena voi olla yksi palvelu tai palvelutarjoaman kokonaisuus. Tämä puolestaan suuntaa tuotteistamisprosessin suunnittelua ja osallistujien valintaa.