Menetelmiä yhteisen näkemyksen muodostamiseen ja kiteyttämiseen

Yhteisen näkemyksen muodostaminen on tuotteistamisen päätavoite. Aikaisemmassa vaiheessa ravisteltiin olemassa olevia näkemyksiä, mikä todennäköisesti johti uusiin ideoihin. Tässä vaiheessa näistä ideoista hahmotellaan yhteistä näkemystä, joka kiteytetään kuvaukseksi. Huomioi yhteisen näkemyksen muodostamisessa seuraavat seikat:

  • Pohjaa tämä vaihe nykytilan kartoituksen ja ajatusten ravistelun synnyttämille ajatuksille. Pidä näiden vaiheiden lopputuotokset mahdollisimman elävästi esillä yhteistä näkemystä kiteytettäessä.
  • Rajaa huolellisesti tavoite yhden työpajan tuotokselle. Palvelun suunnittelu vie usein oletettua enemmän aikaa, koska matkan varrella kuvaamistarpeet täsmentyvät, kun edetään yksityiskohtiin.
  • Mikäli toteutat tuotteistamista osallistavana työpajasarjana, pidä työsuunnitelma joustavana. Usein prosessin varrella nousee esiin asioita, jotka on ratkottava ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Tämä on luonnollista seurausta palvelun systeemisestä olemuksesta, jossa yhden osan kehittäminen riippuu toisista osista.
  • Huolehdi siitä, että kuvaamiseen osallistuu riittävä edustus kaikista niistä ryhmistä, jotka ovat palvelun kanssa tekemisissä. Riippuen kuvaamisen kohteesta näitä ryhmiä voivat olla esimerkiksi asiakkaat, myyjät, kehittäjät, asiakasrajapinnan asiantuntijat ja johto. Varmista myös, että mukana ovat ne henkilöt, joilla on valta päättää palvelun kehittämisestä ja toteuttamisesta.
  • Yhdistele rohkeasti eri kuvaamistapoja, jotta saat kiteytettyä keskustelusta eri näkökulmia ja taustaoletuksia.

Alla olevista menetelmistä asiakastarpeesta yhteinen ymmärrys ja ihannemalli prototyypiksi kuvaavat tapoja synnyttää yhteinen näkemys työpajatyöskentelyllä. Hissipuhe ja kiteytys tarinaksi sopivat työpajan lopputuotosten kiteyttäjiksi missä vain tuotteistamisen vaiheessa.

Syntyneestä käsityksestä kiteytetään konkreettisia tuotoksia seuraavassa vaiheessa tehtävää kokeilua, simulointia ja arviointia varten.

Asiakastarpeesta yhteinen ymmärrys

Menetelmän avulla analysoidaan asiakastietoa ja ideoidaan uusia rooleja yrityksen palvelulle. Työpajan jujuna on asiakkaan kuvaamien ongelmien, tarpeiden ja ratkaisujen erottaminen toisistaan. Menetelmä pakottaa miettimään, mitkä ovat asiakkaiden todellisia ongelmia, mitkä niistä voivat johtaa palvelutarpeeseen ja missä määrin palvelu jo vastaa näihin tarpeisiin tai voisi ratkaista niitä. Näin voidaan arvioida, missä määrin ongelmat, tarpeet ja ratkaisut ovat nykyisessä palvelussa linjassa keskenään ja mitä uutta voisi kehittää. Lopputuloksena syntyy uusia ajatuksia siitä, mikä on yrityksen rooli arvon luomisessa asiakkaalle.

Ihannemalli prototyypiksi

Menetelmän tavoitteena on tuottaa kuvauksia ja prototyyppejä palvelun ihannemallista. Kuvauksia tehdään useampia eri menetelmillä, jotta ihannemalli tulisi kuvattua eri näkökulmista.

Hissipuhe

Hissipuhe on nopea tapa kiteyttää työpajan tulokset konkreettiseen muotoon. Sen avulla varmistetaan yhteinen näkemys tai kiteytetään erilaiset näkökulmat. Nimensä mukaisesti sen tavoitteena on kertoa työpajan tuotokset tai oivallukset niin tiiviissä muodossa, että saman puheen voisi pitää hissimatkan aikana.

Kiteytys tarinaksi

Menetelmä antaa jokaiselle työpajan osallistujalle mahdollisuuden kiteyttää oman näkemyksensä lyhyeksi tarinaksi. Kiteyttäminen tarinaksi, jotta ei tavoitella ”liian valmista” lopputulosta.