Uusia ajatuksia analogioilla

Perustiedot

 • Menetelmän perusidea: Analogioiden avulla voit irtautua totutuista toimintamalleista, kehittää uusia ideoita ja tehostaa kommunikointia. Analogiat stimuloivat ajattelua ja helpottavat osallistujia irtautumaan nykytilanteesta ja -rooleistaan.
 • Mihin menetelmä soveltuu? Analogiat toimivat ajattelun ravistelun apuna. Analogioiden avulla ajatukset saadaan käännettyä kehitettävään palveluun. Ne auttavat osallistujia tarkastelemaan uusia tilanteita ja ongelmia kytkemällä niitä tuttuihin toimintatapoihin mahdollistaen luovan ongelmanratkaisun.
 • Mihin vaiheeseen menetelmä sopii? Menetelmä sopii erityisesti työpajojen alkuvaiheisiin, jolloin osallistujat pyritään saamaan innovatiiviseen ja luovaan mielentilaan. Menetelmän avulla voidaan myös luoda uusia ideoita, joita voi jatkojalostaa muiden esimerkiksi tarinamenetelmien avulla.
 • Kesto: 15-30 minuuttia, tarvittaessa ideointia voi jatkaa pidempäänkin.
 • Osallistujat, osallistujamäärä: Menetelmä sopii pienille ja suurille ryhmille. Keskustelun muoto tulee suunnitella osallistujamäärän mukaan.

Prosessi

Menetelmä on helppo toteuttaa ja se toimii hyvänä johdattelijana varsinaiseen työstöön. Analogialla tarkoitetaan asiaa, joka joiltain piirteiltään muistuttaa työskentelyn kohdetta. Esimerkiksi arkkitehtisuunnittelupalvelun analogiana toimii vaikkapa auton suunnittelu.  Yhteisenä nimittäjä on monimutkaisen kokonaisuuden ideointi ja kuvaaminen. Toisena analogiana ja esimerkkinä antropologinen tutkimus, jolloin yhteinsenä nimittäjänä on selvittää, miten ihmiset toimivat tietyissä tilanteissa tai tiloissa. Menetelmässä ideoidaan kehitettävään palveluun erilaisia analogioita. Analogioiden piirteitä listataan, minkä jälkeen ajatuksia kehitettävästä palvelusta ravistellaan vertaamalla analogioiden piirteitä kehitettävän palvelun piirteisiin.

Analogioita voidaan luoda ennen työpajaa tai sen aikana. Työpajassa analogioita analysoidaan yhdessä pyrkien tunnistamaan niistä ideoita tuotteistettavaan palveluun.

Uusia_ajatuksia_analogioilla

Valmistelut ennen työpajaa

 1. Analogioiden miettimisen voi antaa osallistujille esitehtäväksi. Varmista tällöin, että tehtävänanto on selkeästi muotoiltu. Analogioita voidaan ideoida lisää myös työpajassa. Analogioita voi etsiä esimerkiksi eri toimialoilta, luonnosta, eri aikakausilta, tulevaisuudesta tai niin että käytössä olisi rajattomat resurssit.
 2. Jos analogiat on luotu valmiiksi, mieti niiden esitystapa. Analogiat voidaan esittää konkreettisina esineinä, kuvina tai sanoina.

Menetelmän juoksutus työpajassa

Ennen menetelmää: Ennen menetelmän alkamista olet jo avannut työpajan, varmistanut sen tavoitteet ja tutustuttanut osallistujat toisiinsa. Katso vinkkejä ohjeista työpajan järjestäjille.

 1. Tehtävänanto: Kerro, että seuraavaksi viritämme tunnelmaa työpajaa varten analogioiden avulla. Jos analogioita on mietitty esitehtävinä, ne esitellään muille osallistujille.
 2. Analogioiden luonti ja esittely: Pyydä osallistujia miettimään, miten kohteena oleva asia tai palvelu näkyy muissa ympäristöissä. Analogiat kirjoitetaan post-it lapuille tai suoraan fläpeille, josta ne ovat kaikkien nähtävillä. Käykää läpi kaikki syntyneet analogiat ja yhteiset nimittäjät kehitettävän kohdepalvelun kanssa.
 3. Ideointi: tavoitteena on verrata analogioita kohdepalveluun uusien kehitysideoiden synnyttämiseksi.
  • Pyydä osallistujia ensin kirjaamaan ylös kaikki havaintonsa analogian piirteistä.
  • Tämän jälkeen pyydä heitä esimerkiksi pareittain miettimään, millainen kohdepalvelu olisi, jos tämä piirre toteutuisi.
  • Käykää läpi syntyneet ideat: ne toimivat seuraavien vaiheiden alustajina. Halutessasi ideat voidaan myös priorisoida jatkotyöstä varten.

Tuotokset ja niiden hyödyntäminen

Analogiamenetelmä synnyttää kaksi päätuotosta:

 • Tuotteistettavaa palvelua ravistelevia ideoita ja ajatuksia, jotka on kirjattu ylös.
 • Osallistujat ovat virittäytyneet työpajaan sopivaan mielentilaan ja keskustelu tuotteistamisen kohteesta on avattu työpajassa. Tämän pohjalta on hyvä edetä ideoiden jatkokehittämiseen.

Fasilitointi

Huolehdi siitä, että työpajan tunnelma on rento ja tasa-arvoinen, jotta osallistujat pystyvät esittämään uusia ajatuksia vapaasti. Valmistele itse etukäteen muutama analogia, joilla autat osallistujia pääsemään ideoinnin alkuun. Huolehdi lisäksi prosessin etenemisestä aikataulussa.

Esimerkit

Katso menetelmän esimerkkejä Innotiimillä ja Elisalla: