Ideoiva tarinointi

Perustiedot

 • Menetelmän perusidea: Tavoitteena on tuottaa ideoita palvelun sisällöstä, palveluprosessista tai palvelun kehittämisestä kirjoittamalla kuvitteellinen tarina siitä, miten palvelua kehitetään ja miten sitä käytetään.
 • Mihin menetelmä soveltuu? Menetelmä sopii laajaankin kokonaisuuden ideointiin. Tarinamuodon tavoitteena on jäsennellä asioita ilman liian aikaista faktojen painottamista, ja ohjata ajattelemaan palvelua käytännön tekemisen kautta – se, mitä tarinoissa tapahtuu, on ideoiden päälähde.
 • Mihin vaiheeseen menetelmä sopii? Menetelmä sopii työpajan alkuvaiheeseen ajatusten ravistelun jälkeen. Kehitettävästä palvelusta kannattaa olla jo jonkinlainen käsitys, mutta ei liian tarkkaa, koska se helposti rajaa ideointia liikaa.
 • Kesto:  75-120min, riippuu osallistujamäärästä
 • Osallistujat, osallistujamäärä: Sopii 3-8 osallistujan ryhmille. Suuremmilla ryhmillä ideoiden käsittely pitää toteuttaa pienryhmissä.

Prosessi

Menetelmä lähtee liikkeelle sen jälkeen, kun osallistujien ajatukset on suunnattu kehitettävään palveluun ja ajatuksia on ravisteltu. Prosessi alkaa yksilötyöskentelyllä, jossa luodaan ideoita kuvitteellisia tarinoita kirjoittamalla. Sen jälkeen on vuorossa vuorovaikutteinen ideointi, jossa jokaisen omien ideoiden ja tarinoiden perusteella tuotetaan lisää ideoita. Prosessin voi jatkua ideoiden priorisointiin ja jatkotyöstämiseen.

Ideoiva_tarinointi

Valmistelut ennen työpajaa

 1. Valmistele pohjustus ideoinnille työpajassa ennen ideoivaa tarinointia. Kokeile esimerkiksi analogioita.
 2. Varaa mukaan tarpeet: kyniä, paperia, tarralappuja, fläppiä ja teippiä.
 3. Valmistele tarinoiden kirjoittamisen tehtävänanto. Mistä palvelusta tai palvelun osasta on kyse? Haluatko, että tarinoissa kuvaillaan palvelua ja/tai sen kehittämistä? Kenen näkökulmasta tarina kirjoitetaan?
 4. Jos haluat fokusoida ideointia, voit miettiä valmiiksi muutaman teeman tai kysymyksen, joihin tarinoissa tartutaan. Näitä teemoja voi käyttää hyväksi myös ideoiden ryhmittelyssä.

Menetelmän juoksutus työpajassa

 1. Ennen menetelmän aloitusta: Piirrä / kiinnitä mahdollisesti valmistelemasi ideoinnin viitekehys seinälle. Muista tehdä siitä mahdollisimman suuri, useamman (3-5) fläppipaperin kokoinen. Idealappuja tulee yleensä paljon ja ne on hyvä saada kiinnitettyä niin, että kaikki näkyvät.
 2. Tehtävänanto: Ajatusten ravistelun jälkeen kerro tehtävänanto osallistujille. Esimerkiksi: ”Kirjoittakaa kuvitteellinen tarina palvelun käyttämisestä.”
 3. Tarinoiden kirjoittaminen: Seuraa tarinoiden kirjoittamista. Aikaa kannattaa varata riittävästi – jos tarinat valmistuvat nopeammin, niin voitte edetä nopeammin seuraavaan vaiheeseen.
 4. Tarinoiden lukeminen ja ideointi:
  • Ohjeista tarinoiden lukijoita lukemaan tarina hitaasti, kuuluvalla ja selkeällä äänellä. Kuulijat kirjoittavat tarinoista saamiaan ideoita tarralapuille, yksi idea per lappu. Jokaisen tarinan jälkeen kannattaa käyttää pari minuuttia ideoiden hiljaiseen kirjoittamiseen. Myös tarinan lukija voi tänä aikana kirjoittaa ideoita.
  • Laput kannattaa kiinnittää seinälle näkyviin jokaisen tarinan lukemisen jälkeen. Ideoijat kiinnittävät laput itse, ja sanovat jokaisesta muutaman sanan. Lappuja kannattaa sijoitella jo valmiiksi laajojen teemojen mukaisiin ryhmiin. Ideoita voi sijoittaa suoraan mahdolliseen viitekehykseen, jos olet sellaisen valmistellut.
  • Käykää kaikki tarinat läpi tällä tavalla.
 5. Tauko: Tässä vaiheessa kannattaa pitää tauko ajatusten virkistämiseksi.
 6. Ideoiden ryhmittely: Tauon jälkeen käykää ideat yksitellen läpi ryhmitellen ne samalla tarkemmin. Keskustelkaa ideoista, jotta kaikki ymmärtävät ne. Jos tilaa on riittävästi, voivat kaikki osallistua idealappujen siirtämiseen. Jos tilaa on niukasti, lappujen siirtäminen kannattaa jättää fasilitaattorin tehtäväksi. Miettikää lopuksi ryhmille kuvaavat otsikot, jotka kiteyttävät havaintojen pääsanoman.

Tuotokset ja niiden hyödyntäminen

Menetelmä tuottaa nopeasti paljon ideoita, jotka ovat ryhmiteltynä keskeisimpiin teemoihin. Lisäksi kirjoitettuja tarinoita voi lukea uudelleen ja ideoida lisää samalla tai toisella ryhmällä. Tuotetut ideat ovat todennäköisesti hyvin erilaisia, ja ne vaativat jatkokäsittelyä ja kiteyttämistä ennen kuin niiden pohjalta pääsee konkreettiseen tekemiseen. On tärkeää miettiä etukäteen, kuka ottaa ideat käsittelyyn ja mitä niille tehdään seuraavaksi.

Fasilitointi

 • Huolehdi siitä, että työpajan tunnelma pysyy rentona ja välittömänä, jotta tarinoiden ideointi ja kertominen on osallistujille mukavaa. Kiitä jokaista tarinankertojaa ja arvosta jokaista tarinaa niitä arvioimatta.
 • Tarinoiden lukemisessa syntyy helposti keskustelua. Se ei tietenkään haittaa, mutta menetelmän pointtina on dokumentoida ideat näkyville jatkokeskustelua varten. Keskusteluista voi poimia ideoita ja lisätä ne lapuille, ja sitä kautta työpajan prosessiin.
 • Ideoiden ryhmittely on fasilitaattorille työläin vaihe. Fasilitaattorin kannattaa pysyä mukana sisältökeskustelussa, jotta ryhmittely helpottuu.

Esimerkki

Katso esimerkki menetelmän soveltamisesta Innotiimillä: Käsikirjan ideointi Innotiimillä

Vinkkejä, huomioita

Tarinat voivat olla hyvin erilaisia. Jotkut ovat pitkiä ja mukavasti soljuvia kertomuksia, toiset taas lyhyitä, tiiviitä ja muutamiin faktoihin keskittyviä. On tärkeää, että kirjoittajat itse lukevat tarinansa – he pystyvät itse parhaiten kertomaan niukkoihinkin muistiinpanoihin nojaten sen tarinan, joka heillä on mielessään. Olennaista on siis tarinoiden kertominen muille, ei tarinoiden kirjoittaminen paperille. Paperille kirjoittaminen auttaa jokaista yksilöllisessä ajattelussa ja toisaalta tarinoiden muistamisessa.

Tarinoiden kertomisen voi nauhoittaa tai paperille kirjoitetut tarinat voi kirjoittaa puhtaaksi työpajan jälkeen. Tee näin jos haluat palata tarinoihin myöhemmin, mahdollisesti eri osallistujien kanssa. Varmista kuitenkin etukäteen, että kaikki osallistujat suostuvat videointiin / tarinoiden käsittelemiseen työpajan jälkeen.