Ihannemalli prototyypiksi

Perustiedot

 • Menetelmän perusidea: Menetelmän tavoitteena on tuottaa kuvauksia ja prototyyppejä palvelun ihannemallista. Kuvauksia tehdään useampia eri menetelmillä, jotta ihannemalli tulisi kuvattua eri näkökulmista.
 • Mihin menetelmä soveltuu? Menetelmää kannattaa käyttää, kun palvelun karkea rajaus on tehty, mutta yksityiskohtaisia suunnitelmia ja määrityksiä ei ole vielä tehty. Ryhmätyöskentelyn ja yksilötyöskentelyn yhdistelmä antaa erilaisille osallistujille mahdollisuuden osallistua itselleen sopivalla tavalla.
 • Mihin vaiheeseen menetelmä sopii? Menetelmä on melko laaja, siitä kannattaa tehdä puolen päivän työpajan pääsisältö.
 • Tuotteistamisprosessissa se sopii alkuun ja keskivaiheille, sen jälkeen, kun on jonkinlaisia rajauksia jo tehty.
 • Kesto: vähintään 75-120 min, riippuu osallistujamäärästä
 • Osallistujat, osallistujamäärä: Sopii 6-20 osallistujan ryhmille.

Menetelmän prosessi työpajassa

Menetelmä on monivaiheinen ja sopii työpajan pääsisällöksi. Prosessi alkaa, kun osallistujat on johdateltu oikeaan aihealueeseen ja heidän ajatuksiaan on ravisteltu pois totutuista kaavoista. Prosessi sisältää monta erilaista ideoinnin ja prosessoinnin vaihetta. Aluksi jokaisen oman, hiljaisen ideoinnin ja analysoinnin, sen jälkeen kaksi pienryhmissä tehtävää ideoinnin ja kehittämisen vaihetta. Loppupuolen esittelyihin, keskusteluihin ja yhteenvetoon kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä ideoinnin ja kehittämisen pohjalta tulevat ajatukset ja kiteytykset syntyvät silloin kiireettömässä ilmapiirissä.

ihannemalli-prototyypiksi

Valmistelut ennen työpajaa

 1. Ennen menetelmän aloitusta, pitää osallistujat johdatella kehitettävän palvelun sisältöön jollakin tavalla. On hyvä tuottaa jonkinlaisia ideoita, joiden pohjalta ihannemallia voi kehittää. Suunnittele joku ajatuksia ravisteleva menetelmä työpajaan ennen tätä menetelmää. Jos haluat rajata työstön johonkin kehitettävän palvelun yksityiskohtaan, pohjusta työstöä sopivalla alustuksella kehitettävän palvelun jo määritellyistä sisällöistä ja ominaisuuksista.
 2. Tämän menetelmän jälkeen työpajassa voi vielä käyttää jotakin näkemyksiä kiteyttävää menetelmää, jos tavoitteena on tuottaa vain yksi, yhteinen ihannemalli.
 3. Varaa työpajaan tarvittavat materiaalit: tusseja, kyniä, tarralappuja, fläppejä, teippiä. Askartelua varten voi käyttää erilaisia lasten leikeistä tuttuja materiaaleja: muovailuvahaa, legoja, kartonkia ym. Varaa mukaan myös saksia ja muita tarvittavia välineitä.
 4. Varaa työpajaa varten sellaiset tilat, joissa pienryhmät voivat työskennellä rauhassa. Hyvä ratkaisu on suurehko neuvottelutila, jossa on riittävästi työskentelytilaa kaikille pienryhmille.
 5. Menetelmälle kannattaa varata reilusti aikaa. Monivaiheisen tehtävän eteneminen on välillä arvaamatonta.

Menetelmän juoksutus työpajassa

 1. Ennen menetelmää: Varmista, että työpajan edellisessä vaiheessa on tuotettu pohjamateriaalia ja syötteitä työskentelylle. Materiaalin on hyvä olla kaikille näkyvissä.
 2. Johdanto tehtävään: Esittele koko tehtävän tavoitteet ja anna yksilötyöskentelyn ohje: jokaisen tulee tuottaa ensin yksin kuvaus palvelun ihannemallista.
 3. Yksilötyö: Varmista, että kaikki saavat aikaan ainakin jonkinlaisen oman näkemyksen. Pidä huolta, että kaikki työskentelevät hiljaa yksikseen, häiritsemättä toisia.
 4. Fyysinen mallinnus pienryhmissä: Anna ohje ensimmäisestä ryhmätyöstöstä: Jokaisen ryhmän tulee tuottaa yhteinen, fyysinen prototyyppi ihannemallista yksin tehdyn pohdinnan pohjalta. Fyysinen mallinnus kannattaa tehdä ensin, koska se avaa uusi näkökulmia paremmin kuin fläpille työstäminen. Seuraa työskentelyä. Pidä huolta, että kaikki saavat ajoissa aikaa ainakin jonkinlaisen fyysisen prototyypin.
 5. Mallinnus fläpille pienryhmissä: Anna ohje toisesta ryhmätyöstöstä: Jokaisen ryhmän tulee kuvata fläpille palvelun ihannemalli, apunaan yksilötyöstön tuotokset ja fyysinen prototyyppi. Ihannemallissa palvelulle tulee myös antaa nimi. Pidä jälleen huolta, että jokainen ryhmä saa aikataulussa tuotettua fläpille ihannemallin palvelusta.
 6. Tauko: Tässä vaiheessa kannattaa pitää tauko.
 7. Esittelyt ja keskustelut: Tauon jälkeen, jokainen pienryhmä esittelee vuorollaan tuottamansa fyysisen prototyypin ja fläpin. Niiden avulla ryhmät pystyvät kertomaan ihannemallista eri näkökulmista. Jokaisesta mallista keskustellaan lyhyesti.
 8. Yhteenveto: Mallien esittelyn jälkeen käydään vielä lyhyt keskustelu, jossa jokaisella on mahdollisuus esittää vielä ideoita ja kiteytyksiä.
 9. Siirtyminen eteenpäin: Siirtyminen seuraavaan vaiheeseen, jossa näkemyksiä ihannemallista voidaan kiteyttää ja konkretisoida edelleen.

Tuotokset ja niiden hyödyntäminen

Menetelmän avulla voidaan tuottaa ideoita palvelulle ja lisäksi kiteyttää niitä. Konkreettisina tuotoksina saadaan fläpeille kiteytettyjä ihannemalleja, oivallisen palvelun kuvauksia. Ne eivät vielä ole koko ryhmän yhteisiä näkemyksiä. Niiden työstämistä kannattaa jatkaa samassa työpajassa vielä hieman, jotta niiden pohjalta saadaan tuotettua lisää ideoita ja lisäksi tunnistettua yhteisesti jaettuja näkemyksiä. Fyysiset mallit ja fläpit kannattaa valokuvata ja tallentaa huolellisesti myös jatkokäyttöä varten.

Fasilitointi

Tällaisen monivaiheisen menetelmän fasilitoinnissa aikataulusta huolehtiminen on tärkeää. Lisäksi kannattaa rohkaista osallistujia tarttumaan askartelumateriaaleihin heti ryhmätyöskentelyn alussa, muuten aika loppuu kesken. Rohkaisu on tärkeää myös siksi, että saadaan aikaan ensin runsaita intuition ja ideoiden pohjalta syntyviä prototyyppejä. Työstäminen fläpeille sen jälkeen kiteyttää ajatuksia paremmin viestittävään muotoon.

Variaatiot / esimerkit

Katso esimerkki menetelmän soveltamisesta Elisalla: Elisan palvelusta ihannemalli

ihannemallin_prototyypit

Vinkkejä, huomioita

Fyysisten prototyyppien esittely keskusteluissa on tärkeää. Kuten kuvasta näkyy, fyysinen prototyyppi ei välttämättä sellaisenaan kerro katsojalleen kaikkia niitä ajatuksia, joita mallintajilla on ollut mielessä.

Ihannemallien tuottamisessa voi kokeilla tehdä erilaisia prototyppejä eri järjestyksessä. Tässä ehdotamme ensin fyysistä mallinnusta, sitten fläpeille tehtävää mallinnusta. Elisan työpajassa teimme ensin fläppimallit ja sitten fyysiset mallit. Tärkeää on kuitenkin sisällyttää jonkinlainen yksilötyöskentely prosessiin.