”Tuotteistamisen seurauksena syntyi uusi palvelumalli, joka erottuu markkinoilla ja myy hyvin.
Tuotteistamisen aikana yhteinen ymmärrys palvelun sisällöstä ja eri ulottuvuuksista syventyi huomattavasti.”
Jarno Poskela, Senior Partner, Innotiimi Oy

”Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen on parantanut, koska olemme haastaneet asiakkaitamme miettimään entistä enemmän MIKSI he haluavat kehittää jotain. Näin ollen asiakastarpeiden parempi ymmärtäminen on auttanut meitä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin, koska meidän on ollut helpompi miettiä MITÄ voimme tarjota asiakkaille.”

Miika Nurminen, Liiketoimintajohtaja, QPR Software

Tuotteistamisen hyötyjä, haasteita ja riskejä

Kovien arvojen kuten tehokkuuden ja myynnin kasvun rinnalla tuotteistamisen suurimpina hyötyinä nähdään yhteisen ymmärryksen muodostuminen sekä parempi tiedon ja osaamisen jakaminen. Erityisesti monimutkaisten ja hiljaiseen tietoon pohjaavien asiantuntijapalvelujen tuotteistamisella tavoitellaan palvelun parempaa tasalaatuisuutta ja toistettavuutta. Toimintatapoja yhtenäistämällä luodaan parempaa ja saumattomampaa palvelua. Näihin liittyvät myös tuotteistamisen haasteet ja riskit. Tasalaatuisuuden tavoittelu vakioinnilla, tiedon kirjaaminen dokumentteihin ja palvelutapahtumien yhtenäistäminen saattavat viedä tuotteistettavan palvelun ojasta allikkoon. Tuotteistamista suunniteltaessa kannattaakin edetä harkiten ja huomioida hyötyjen ja haasteiden tasapainottelu.

Tuotteistamisen hyötyjä

Tuotteistamisella voidaan saavuttaa seuraavia hyötyjä. Asetettaessa tuotteistamisen tavoitteita, kannattaa miettiä, mitä näistä hyödyistä ensisijaisesti tavoitellaan.

 • Palvelusta tulee tasalaatuisempi
  Toimintatapojen yhtenäistäminen ja osaamisen jakaminen luovat pohjaa paremmalle palvelulle, jonka laatu ei ole niin vahvasti henkilöriippuvainen.
 • Palvelusta tulee toistettava
  Yhteisen toimintatavan luominen ja palvelun eri osien eriasteinen vakioiminen mahdollistavat palvelun ja palveluprosessin toistettavuuden: pyörää ei tarvitse keksiä joka kertaa uudelleen.
 • Sisäinen tiedonjako ja yhteistyö tehostuvat
  Henkilöstön osallistaminen tuotteistamisen eri vaiheisiin sitouttaa heitä ja parantaa tiedonjakoa.
 • Palvelun markkinointi ja myynti helpottuvat
  Yhteinen ymmärrys palvelusta yrityksen sisällä helpottaa ja yhdenmukaistaa palvelusta viestimistä. Tuotteistamisen myötä syntyneet palvelukuvaukset ja muu markkinointimateriaali mahdollistavat ketterämmän markkinoinnin myös asiakkaiden suuntaan.
 • Riippuvuuksien ja synergioiden tunnistaminen helpottuvat
  Tuotteistamisen seurauksena myös kehittyy ymmärrys palvelun roolista ja  sen linkittymisestä yrityksen muihin palveluihin sekä strategiaan.
 • Palvelun jatkokehittäminen helpottuu
  Tuotteistamisen myötä syntynyt yhteinen kieli ja ymmärrys takaavat tuotteistetun palvelun seuraaville kehittämisaskelille sujuvamman etenemisen.

Tuotteistamisen haasteita ja riskejä

Tuotteistamiseen liittyy myös haasteita ja riskejä, jotka on hyvä tiedostaa. Kannattaa huomata, että monet näistä haasteista ovat sellaisia, joihin voi vastata osallistamalla henkilöstöä ja asiakkaita tuotteistamisen eri vaiheisiin. Sivuston menetelmissä löytyy useita keinoja osallistamisen toteuttamiseen.

 • Asiakasnäkökulma hukkuu
  Jos asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen unohtuu tuotteistamisessa, on suuri vaara, ettei tuotteistettu palvelu enää vastaa asiakkaiden tarpeisiin.
 • Tuotteistaminen koetaan uhkana
  Asiantuntijat haluavat pitää kiinni hiljaisesta tiedostaan ja omasta asiantuntijuudestaan, jolloin parhaita toimintatapoja ei saada kiteytettyä palveluun.
 • Henkilöstön motivaatio surkastuu
  Tuotteistamisessa on vaarana, että syntyneet toimintatavat ja prosessit ovat liian tiukasti määriteltyjä ja joustamattomia, jonka seurauksena improvisointiin ja suureen vapauteen tottuneiden asiantuntijoiden motivaatio murentuu.
 • Palvelusta tulee liian jäykkä
  Tuotteistamisen yksi suurimpia haasteita on oikean tasapainon löytäminen vakioinnin ja asiakaskohtaisen räätälöinnin välille. Vaarana on, että palvelusta tulee liian jäykkä (ylituotteistettu) ja se perustuu liian yksipuoliseen näkemykseen, jolloin se ei vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.
 • Innovointi kangistuu
  Liiallinen vakiinnuttaminen voi estää uusien ideoiden hyödyntämisen palvelujen kehittämisessä.